Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483

Nota Prawna

Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we Sp. z o.o. ani auto­rzy tek­stów nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści za tre­ści publi­ko­wa­ne na por­ta­lu RozliczeniaMajątkowe.pl (dalej zwa­nym: „Por­tal”) w zakre­sie, w jakim pod­mio­ty trze­cie mogły­by ponie­ść szko­dę mająt­ko­wą lub nie­ma­jąt­ko­wą, podej­mu­jąc jakie­kol­wiek decy­zje lub czyn­no­ści na pod­sta­wie tre­ści zamiesz­czo­ny­ch na Por­ta­lu.

Tre­ść Por­ta­lu sta­no­wi wyłącz­nie odzwier­cie­dle­nie poglą­dów Auto­rów, nie jest infor­ma­cją o sta­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, pra­wa uchy­lo­ne­go w prze­szło­ści ani pra­wa  uchwa­lo­ne­go w przy­szło­ści. Tre­ść Por­ta­lu nie  sta­no­wi pora­dy praw­nej, infor­ma­cji praw­nej ani opi­nii praw­nej i samo­dziel­nie nie powin­na być pod­sta­wą do podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek decy­zji. Auto­rzy zastrze­ga­ją sobie pra­wo do zmia­ny tek­stów oraz poglą­dów publi­ko­wa­ny­ch na Por­ta­lu, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku zmia­ny pra­wa lub prak­ty­ki orzecz­ni­czej sądów i orga­nów admi­ni­stra­cji.