Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483

Bartłomiej Majchrzak Rozliczenia MajątkoweNasza misja

Stwo­rzy­li­śmy por­tal RozliczeniaMajątkowe.pl, by poka­zać czy­tel­ni­kom, że wie­lu spo­rów na tle mająt­ko­wym zwią­za­ny­ch z trud­ny­mi życio­wy­mi sytu­acja­mi, taki­mi jak roz­wód, sepa­ra­cja, śmierć naj­bliż­szy­ch lub spór pomię­dzy wspól­ni­ka­mi moż­na unik­nąć.

Droga na skróty

Tem­po życia powo­du­je, że nie­jed­no­krot­nie chce­my iść na skró­ty i – pozor­nie – uła­twić sobie zada­nie. Waż­ne decy­zje doty­czą­ce zatrud­nie­nia, finan­sów, mająt­ku, nasze­go przed­się­bior­stwa, podej­mu­je­my ad hoc, bez potwier­dze­nia usta­leń i zacho­wa­nia ich w for­mie pisem­nej lub doku­men­to­wej.

Choć mamy świa­do­mo­ść, że prę­dzej czy póź­niej może poja­wić się koniecz­no­ść doko­na­nia roz­li­cze­nia mająt­ko­we­go, upo­rząd­ko­wa­nia spraw finan­so­wy­ch, odwle­ka­my tę decy­zję – naj­czę­ściej do momen­tu, gdy jest już za póź­no, a kon­flikt nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi.

Umowy pisze się na złe czasy

Gdy współ­pra­ca prze­bie­ga bez zakłó­ceń, sto­sun­ki rodzin­ne ukła­da­ją się popraw­nie, wyda­je nam się, że umo­wa jest nie­przy­dat­na, a kon­sul­ta­cję z praw­ni­kiem uwa­ża­my za stra­tę cza­su i pie­nię­dzy. Nic bar­dziej myl­ne­go, moment w któ­rym wszyst­ko ukła­da się dobrze, jest wła­śnie tym momen­tem, w któ­rym nale­ży wypra­co­wać roz­wią­za­nia na wypa­dek ewen­tu­al­ny­ch kon­flik­tów. Praw­dą jest, że umo­wy pisze się na złe cza­sy, a pisząc je w zgo­dzie zadba­my o rów­no­ść stron oraz uwzględ­nie­nie opi­nii i inte­re­sów wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch.

W przy­pad­ku spo­ru dobrze napi­sa­na umo­wa dzia­ła niczym poli­sa ubez­pie­cze­nio­wa – pozwa­la unik­nąć nad­mier­ny­ch kosz­tów i stre­su zwią­za­ne­go z pro­wa­dze­niem spo­rów sądo­wy­ch, sta­je się „mapą dro­go­wą” dla unik­nię­cia kon­flik­tu lub roz­wią­za­nia na wstęp­nym eta­pie.

Poświę­ca­jąc dzi­siaj swój czas i pie­nią­dze na sta­ran­ne i szcze­gó­ło­we uło­że­nie kwe­stii mająt­ko­wy­ch, może­my zaosz­czę­dzić go w przy­szło­ści, i to ze spo­rą nawiąz­ką.

Zapra­szamm do lek­tu­ry arty­ku­łów i publi­ka­cji napi­sa­ny­ch przez naszy­ch part­ne­rów mery­to­rycz­ny­ch – praw­ni­ków, psy­cho­lo­gów i kon­sul­tan­tów, w któ­rym dzie­lą się oni swo­im zawo­do­wym doświad­cze­niem i dora­dza­ją, jak unik­nąć spo­rów.

Bar­tło­miej Maj­chrzak

redak­tor naczel­ny