Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483

Polityka Cookies

Infor­ma­cje  ogól­ne

Wydaw­cą Por­ta­lu RozliczeniaMajątkowe.pl  jest Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we Sp. z o.o.

Ser­wis pozy­sku­je infor­ma­cje o użyt­kow­ni­ka­ch i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
– poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­nia­ch koń­co­wy­ch pli­ki cookie (tzw. „cia­stecz­ka”)

– poprzez dobro­wol­ne wpro­wa­dza­nie dany­ch przez użyt­kow­ni­ków w for­mu­la­rza­ch

Pli­ki cookies
Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wy­ch Ser­wi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wi­su, tj. Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we Sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Pozna­niu, ul. Św. Mar­cin 29/8 (61-806 Poznań), wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu  pod nr NIP 783-174-63-78

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu:

  1. okre­śle­nia pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka dla dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wy­ch Ser­wi­su do pre­fe­ren­cji i indy­wi­du­al­ny­ch potrzeb Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wy­ch;
    2. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wy­ch, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
    3. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła.

W rama­ch Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­tra­ch pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
Zazwy­czaj prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we (opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wy­ch) domyśl­nie dopusz­cza­ją prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą w każ­dym cza­sie doko­nać zmia­ny usta­wień doty­czą­cy­ch pli­ków cookies, np. poprzez ich auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie. Moż­li­we jest tak­że usu­nię­cie pli­ków cookies.
Ope­ra­tor Ser­wi­su infor­mu­je, że ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków cookies może wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­na­ch inter­ne­to­wy­ch Ser­wi­su.
Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cy­ch z ope­ra­to­rem Ser­wi­su rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.
Zale­ca­my prze­czy­ta­nie poli­ty­ki ochro­ny pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z pli­ków cookies wyko­rzy­sty­wa­ne w sta­ty­sty­ka­ch: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics.

Infor­ma­cje poda­ne w for­mu­la­rza­ch
Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka i może zapi­sać infor­ma­cje o para­me­tra­ch połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP).
Bez zgo­dy użyt­kow­ni­ka dane poda­ne w for­mu­la­rzu nie będą udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim.
Dane poda­ne w for­mu­la­rzu mogą sta­no­wić zbiór poten­cjal­ny­ch klien­tów, zare­je­stro­wa­ny przez Ope­ra­to­ra Ser­wi­su w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Dany­ch Oso­bo­wy­ch.
Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. w celu kon­tak­tu han­dlo­we­go.
Dane poda­ne w for­mu­la­rza­ch mogą być prze­ka­za­ne pod­mio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­któ­re usłu­gi, w szcze­gól­no­ści do ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cy­ch płat­no­ści lub też inny­ch pod­mio­tów, z któ­ry­mi Ope­ra­tor Ser­wi­su w tym zakre­sie współ­pra­cu­je.

Udo­stęp­nia­nie dany­ch
Dane prze­twa­rza­ne przez Ope­ra­to­ra Ser­wi­su pod­le­ga­ją udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­ca­ch prze­wi­dzia­ny­ch pra­wem.
Dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej są udo­stęp­nia­ne wyłącz­nie za jej zgo­dą.
Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­ny­ch przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­ny­ch z pra­wem żądań tych orga­nów.