Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
ROZLICZENIA MAJĄTKOWE.PL

§ 1

Na potrze­by Regu­la­mi­nu, wska­za­nym poni­żej poję­ciom przy­pi­sa­no nastę­pu­ją­ce defi­ni­cje:
Admi­ni­stra­tor – spół­ka Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Pozna­niu przy ul. Św. Mar­cin 29/8, 61-608 Poznań, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000634758, NIP: 783-174-63-78, e-mail: biuro@rozliczeniamajatkowe.pl, będą­ca wła­ści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem Por­ta­lu.
New­slet­ter – list elek­tro­nicz­ny otrzy­my­wa­ny przez Użyt­kow­ni­ka bez­płat­nie za jego zgo­dą na pod­sta­wie zło­żo­ne­go wcze­śniej zamó­wie­nia, zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi w niniej­szym Regu­la­mi­nie, na poda­ny adres skrzyn­ki pocz­ty elek­tro­nicz­nej, któ­ry w swo­jej tre­ści może zawie­rać w szcze­gól­no­ści infor­ma­cje zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią Por­ta­lu oraz infor­ma­cje han­dlo­we.
Poli­ty­ka Cookies – odręb­ny doku­ment, któ­ry regu­lu­je zasa­dy ochro­ny i prze­twa­rza­nia dany­ch oso­bo­wy­ch użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu.
Por­tal – Por­tal inter­ne­to­wy Roz­li­cze­nia Majątkowe.pl, dostęp­ny w dome­nie inter­ne­to­wej o adre­sie: http://www.rozliczeniamajatkowe.pl.
Pra­wo autor­skie – usta­wa z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wa­ch pokrew­ny­ch (tek­st jedn. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
Publi­ka­cje – opra­co­wa­nia tek­sto­we lub gra­ficz­ne, zawie­ra­ją­ce tre­ści mery­to­rycz­ne lub han­dlo­we, sta­no­wią­ce utwo­ry w rozu­mie­niu Pra­wa autor­skie­go, zamiesz­cza­ne w Por­ta­lu przez Admi­ni­stra­to­ra, udo­stęp­nio­ne Użyt­kow­ni­ko­wi odpłat­nie (za opła­tą pie­nięż­ną lub udo­stęp­nie­niem dany­ch oso­bo­wy­ch) do pobra­nia lub korzy­sta­nia za pomo­cą Por­ta­lu.
Regu­la­min – niniej­szy regu­la­min korzy­sta­nia z Por­ta­lu.
Sys­tem infor­ma­tycz­ny – zespół współ­pra­cu­ją­cy­ch ze sobą urzą­dzeń infor­ma­tycz­ny­ch i opro­gra­mo­wa­nia, zapew­nia­ją­cy prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie, a tak­że wysy­ła­nie i odbie­ra­nie dany­ch poprzez sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne za pomo­cą wła­ści­we­go dla dane­go rodza­ju sie­ci urzą­dze­nia koń­co­we­go.
Usta­wa o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną – usta­wa z dani 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Użyt­kow­nik – oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na albo jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­po­sia­da­ją­ca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­ra korzy­sta z zaso­bów i usług Por­ta­lu, na zasa­da­ch okre­ślo­ny­ch w Regu­la­mi­nie.
Wydaw­ca – oso­ba, mają­ca pra­wo do tytu­łu Por­ta­lu oraz do wyda­wa­nia cza­so­pi­sma inter­ne­to­we­go o tym­że tytu­le, wska­za­na w Reje­strze Dzien­ni­ków i Cza­so­pi­sm, pro­wa­dzo­nym przez Sąd Okrę­go­wy w Pozna­niu, pod nume­rem RPR: 3598, obec­nie jest nim Admi­ni­stra­tor.

§ 2

Wła­ści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem por­ta­lu inter­ne­to­we­go Roz­li­cze­nia Majątkowe.pl, dostęp­ne­go w dome­nie inter­ne­to­wej http://www.rozliczeniamajatkowe.pl jest spół­ka Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we Spół­ka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią z sie­dzi­bą w Pozna­niu przy ul. Św. Mar­cin 29/8, 61-608 Poznań, wpi­sa­na do reje­stru przed­się­bior­ców pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Rejo­no­wy Poznań – Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, Wydział VIII Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS:0000634758, NIP: 783-174-63-78, e-mail: biuro@rozliczeniamajatkowe.pl
Regu­la­min okre­śla warun­ki korzy­sta­nia przez Użyt­kow­ni­ka z Por­ta­lu, w tym usług ofe­ro­wa­ny­ch przez Admi­ni­stra­to­ra, taki­ch jak:
a) New­slet­ter;
b) udo­stęp­nia­nie Publi­ka­cji zamiesz­czo­ny­ch w Por­ta­lu, w for­mie arty­ku­łów, wzo­rów doku­men­tów, kal­ku­la­to­rów oraz publi­ka­cji do pobra­nia w for­mie pli­ku pdf.
Korzy­sta­nie z Por­ta­lu oraz wszel­ki­ch pro­duk­tów, opro­gra­mo­wa­nia, wgra­ny­ch dany­ch i usług, w tym udo­stęp­nia­ny­ch Publi­ka­cji pod­le­ga warun­kom umo­wy pomię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Admi­ni­stra­to­rem, któ­ra skła­da się z niniej­sze­go Regu­la­mi­nu oraz Poli­ty­ki Cookies.
Każ­dy Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest do zapo­zna­nia się z tre­ścią Regu­la­mi­nu.
Nazwa i kon­cep­cja Por­ta­lu, jak rów­nież wygląd gra­ficz­ny, opro­gra­mo­wa­nie oraz baza dany­ch pod­le­ga­ją ochro­nie praw­nej.

§ 3

Wyma­ga­nia tech­nicz­ne nie­zbęd­ne do współ­pra­cy (korzy­sta­nie i reje­stra­cja w Por­ta­lu) z Sys­te­mem infor­ma­tycz­nym, któ­rym posłu­gu­je się Por­tal to:
a) kom­pu­ter lub inne urzą­dze­nie elek­tro­nicz­ne posia­da­ją­ce dostęp do sie­ci Inter­net
b) prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa obsłu­gu­ją­ca pli­ki cookies z włą­czo­ną ich obsłu­gą (zale­ca­ne)
c) połą­cze­nie z sie­cią Inter­net
d) posia­da­nie kon­ta pocz­ty elek­tro­nicz­nej e-mail – wyma­ga­ne dla Użyt­kow­ni­ków zain­te­re­so­wa­ny­ch zapi­sem na New­slet­ter oraz pobra­niem Publi­ka­cji.
Admi­ni­stra­tor infor­mu­je, że stro­na inter­ne­to­wa Por­ta­lu wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies, któ­re są zapi­sy­wa­ne na kom­pu­te­rze Użyt­kow­ni­ka. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w cela­ch infor­ma­cyj­ny­ch, funk­cjo­nal­ny­ch i sta­ty­stycz­ny­ch. Szcze­gó­ło­we zasa­dy wyko­rzy­sty­wa­nia przez Por­tal pli­ków cookies znaj­du­ją się w Poli­ty­ce Cookies.

§ 4

Prze­glą­da­nie powszech­nie dostęp­nej tre­ści Por­ta­lu nie wyma­ga reje­stro­wa­nia się lub logo­wa­nia w Por­ta­lu.
Każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi odwie­dza­ją­ce­mu Por­tal przy­słu­gu­je pra­wo do zapi­sa­nia się do New­slet­te­ra.
Korzy­sta­nie z Usłu­gi New­slet­ter nie pod­le­ga opła­cie pie­nięż­nej.
W celu zapi­sa­nia się do New­slet­te­ra Użyt­kow­nik obo­wią­za­ny jest wyra­zić zgo­dę na otrzy­my­wa­nie New­slet­te­ra w for­mu­la­rzu dostęp­nym na Por­ta­lu oraz dodat­ko­wo wyko­nać nastę­pu­ją­ce czyn­no­ści:
a) wpi­sać w odpo­wied­nim for­mu­la­rzu swój adres e-mail, na któ­ry Użyt­kow­nik chce otrzy­my­wać New­slet­ter;
b) podać nastę­pu­ją­ce swo­je dane oso­bo­we: imię, nazwi­sko;
c) zazna­czyć tre­ść zgo­dy na prze­twa­rza­nie swo­ich dany­ch oso­bo­wy­ch zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi zawar­ty­mi w Poli­ty­ce Cookies;
d) akty­wo­wać link w e-mailu wysła­nym auto­ma­tycz­nie przez Sys­tem infor­ma­tycz­ny na poda­ny przez Użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu adres skrzyn­ki e-mail, cze­go celem jest wery­fi­ka­cja popraw­no­ści infor­ma­cji poda­ny­ch w for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym.
Tyl­ko łącz­ne speł­nie­nie warun­ków, o któ­ry­ch mowa w ust. 3 spo­wo­du­je zapi­sa­nie się Użyt­kow­ni­ka do New­slet­te­ra.
Użyt­kow­nik pono­si odpo­wie­dzial­no­ść za tre­ść, zgod­no­ść oraz praw­dzi­wo­ść dany­ch poda­wa­ny­ch w for­mu­la­rzu reje­stra­cyj­nym. Zaka­za­ne jest dostar­cza­nie tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.
W przy­pad­ku bra­ku akty­wo­wa­nia lin­ku przez Użyt­kow­ni­ka, zgod­nie z ust. 3 pkt d) powy­żej, w cią­gu 7 dni od dnia wypeł­nie­nia for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go, dane wpro­wa­dzo­ne przez Użyt­kow­ni­ka zosta­ną auto­ma­tycz­nie usu­nię­te z kata­lo­gu dany­ch. Akty­wo­wa­nie lin­ku po upły­wie wyżej prze­pi­sa­ne­go ter­mi­nu pozo­sta­nie bez­sku­tecz­ne.
Umo­wa o świad­cze­nie usłu­gi New­slet­ter zosta­je zawar­ta na czas nie­okre­ślo­ny w chwi­li speł­nie­nia warun­ków korzy­sta­nia z usłu­gi, o któ­ry­ch mowa w ust. 3 powy­żej.
Użyt­kow­nik w każ­dej chwi­li może zre­zy­gno­wać z Usłu­gi New­slet­ter prze­sy­ła­jąc w tym zakre­sie e-mail na adres: biuro@rozliczeniamajatkowe.pl lub prze­sy­ła­jąc pisem­ne oświad­cze­nie na adres Admi­ni­stra­to­ra.
Użyt­kow­nik może rów­nież zre­zy­gno­wać z Usłu­gi New­slet­ter wybie­ra­jąc odpo­wied­ni link w tre­ści New­slet­te­ra.

§ 5

Za pośred­nic­twem Por­ta­lu Użyt­kow­ni­cy mogą pobie­rać Publi­ka­cje udo­stęp­nia­ne przez Admi­ni­stra­to­ra.
Pobie­ra­nie Publi­ka­cji odby­wa się poprzez prze­sła­nie tre­ści Publi­ka­cji na wska­za­ny przez Użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu adres e-mail lub poprzez prze­sła­nie na adres e-mail lin­ka do pobra­nia Publi­ka­cji.
W celu pobra­nia Publi­ka­cji Użyt­kow­nik obo­wią­za­ny jest speł­nić nastę­pu­ją­ce warun­ki:
podać nastę­pu­ją­ce dane oso­bo­we: swój adres e-mail oraz swo­je imię i nazwi­sko.
akty­wo­wać link zawar­ty w e-mailu wysła­nym auto­ma­tycz­nie przez Sys­tem infor­ma­tycz­ny na poda­ny przez Użyt­kow­ni­ka w for­mu­la­rzu adres skrzyn­ki pocz­ty elek­tro­nicz­nej, w celu wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dany­ch oso­bo­wy­ch poda­ny­ch pod­czas reje­stra­cji.

§ 6

Ochro­nie praw­no autor­skiej pod­le­ga­ją wszel­kie utwo­ry zamiesz­czo­ne przez Admi­ni­stra­to­ra w Por­ta­lu, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem nastę­pu­ją­cy­ch utwo­rów:
a) tre­ści ogól­no­do­stęp­ne dla wszyst­ki­ch Użyt­kow­ni­ków por­ta­lu,
b) New­slet­ter,
c) Publi­ka­cje, o któ­ry­ch mowa w par. 5 Regu­la­mi­nu,
d) inne ele­men­ty w szcze­gól­no­ści takie jak mate­ria­ły wideo, info­gra­fi­ki, ilu­stra­cje, kal­ku­la­to­ry umiesz­czo­ne w Por­ta­lu, New­slet­te­rze, Publi­ka­cja­ch.
Admi­ni­stra­tor, dostar­cza­jąc New­slet­ter lub Publi­ka­cje Użyt­kow­ni­ko­wi udzie­la mu licen­cji nie­wy­łącz­nej upraw­nia­ją­cej do korzy­sta­nia odpo­wied­nio z New­slet­te­ra lub Publi­ka­cji.
Admi­ni­stra­tor nie ogra­ni­cza moż­li­wo­ści udo­stęp­nie­nia w sie­cia­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch oraz w inny spo­sob tre­ści New­slet­te­ra lub Publi­ka­cji oso­bom trze­cim, z zastrze­że­niem koniecz­no­ści wska­za­nia źró­dła pocho­dze­nia New­slet­te­ra lub Publi­ka­cji.
Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie moż­li­wo­ść docho­dze­nia odszko­do­wa­nia na zasa­da­ch ogól­ny­ch w przy­pad­ku naru­sze­nia prze­pi­sów ust. 3 niniej­sze­go para­gra­fu.

§ 7

Za przy­pad­ki naru­sze­nia warun­ków korzy­sta­nia z Por­ta­lu uzna­je się w szcze­gól­no­ści:
a) naru­sze­nie autor­ski­ch praw mająt­ko­wy­ch Admi­ni­stra­to­ra lub autor­ski­ch praw oso­bi­sty­ch auto­rów Publi­ka­cji, w tym naru­sze­nie zakre­su udzie­lo­nej licen­cji, o któ­rej mowa w § 6 Regu­la­mi­nu.
b) naru­sze­nie dóbr oso­bi­sty­ch inny­ch Użyt­kow­ni­ków lub osób trze­ci­ch za pośred­nic­twem Por­ta­lu.
c) uzy­ski­wa­nie dostę­pu do tre­ści Por­ta­lu przy pomo­cy tech­no­lo­gii lub środ­ków inny­ch niż te udo­stęp­nio­ne bez­po­śred­nio przez Por­tal w rama­ch funk­cjo­nal­no­ści Por­ta­lu.
d) pró­by omi­nię­cia zabez­pie­czeń Por­ta­lu oraz podej­mo­wa­nie taki­ch prób.
e) uży­wa­nie lub wpro­wa­dza­nie zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go sys­te­mu lub narzę­dzi, któ­re uzy­sku­ją dostęp do tre­ści Por­ta­lu w taki spo­sób, że wysy­ła­ją wię­cej zapy­tań do ser­we­rów Por­ta­lu w danym okre­sie niż w tym samym cza­sie mógł­by wysłać czło­wiek przy wyko­rzy­sta­niu publicz­nie dostęp­nej stan­dar­do­wej (tj. nie­zmo­dy­fi­ko­wa­nej) prze­glą­dar­ki;
f) pozy­ski­wa­nie i prze­twa­rza­nie dany­ch oso­bo­wy­ch inny­ch Użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu.

§ 8

Użyt­kow­nik pono­si peł­ną odpo­wie­dzial­no­ść odszko­do­waw­czą wobec Admi­ni­stra­to­ra i osób trze­ci­ch za dzia­ła­nia sta­no­wią­ce naru­sze­nie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu.
Zamiesz­cza­nie w Por­ta­lu tre­ści naru­sza­ją­cy­ch dobra oso­bi­ste inny­ch Użyt­kow­ni­ków lub osób trze­ci­ch może zostać uzna­ne za popeł­nie­nie czy­nu zabro­nio­ne­go w rozu­mie­niu prze­pi­sów Kodek­su kar­ne­go (np. prze­stęp­stwo znie­sła­wie­nia z art. 212 § 1 Kodek­su kar­ne­go).
Przy­własz­cze­nie sobie autor­stwa cudze­go utwo­ru sta­no­wi prze­stęp­stwo, o któ­rym mowa w art. 115 Pra­wa autor­skie­go.
Admi­ni­stra­tor może zostać zobo­wią­za­ny przez wła­ści­we orga­ny do prze­ka­za­nia nume­ru IP oraz inny­ch dany­ch oso­bo­wy­ch Użyt­kow­ni­ka w przy­pad­ku podej­rze­nia, że Użyt­kow­nik w rama­ch korzy­sta­nia z Por­ta­lu dopu­ścił się popeł­nie­nia czy­nu zabro­nio­ne­go, lub naru­szył pra­wa osób trze­ci­ch.
W przy­pad­ku, gdy dzia­ła­nia Użyt­kow­ni­ka naru­sza­ją posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu Admi­ni­stra­tor może:
a) zaprze­stać wysy­ła­nia New­slet­te­ra na adres mailo­wy Użyt­kow­ni­ka,
b) odmó­wić udo­stęp­nia­nia Publi­ka­cji.

§ 9

Użyt­kow­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo do zgło­sze­nia rekla­ma­cji doty­czą­cej funk­cjo­no­wa­nia Por­ta­lu.
Każ­dej oso­bie, któ­rej pra­wa zosta­ły naru­szo­ne poprzez tre­ści opu­bli­ko­wa­ne w Por­ta­lu przy­słu­gu­je pra­wo do zgło­sze­nia nad­uży­cia.
Zgło­sze­nia i rekla­ma­cje prze­sy­ła się pocz­tą elek­tro­nicz­ną na adres biuro@rozliczeniamajatkowe.pl lub pisem­nie na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra.
Użyt­kow­nik prze­sy­ła­ją­cy zgło­sze­nie lub rekla­ma­cję zosta­nie poin­for­mo­wa­ny o spo­so­bie zała­twie­nia spra­wy za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub pisem­nie.
Admi­ni­stra­tor będzie roz­pa­try­wał zgło­sze­nia zgło­sze­nia i rekla­ma­cje w ter­mi­nie do 14 dni od daty ich wpły­wu na adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub na adres sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra.

§ 10

Każ­da ze Stron może roz­wią­zać umo­wę o świad­cze­nie usług elek­tro­nicz­ny­ch – wysy­ła­nie New­slet­te­ra – w każ­dym cza­sie i bez poda­nia przy­czyn, z zastrze­że­niem zacho­wa­nia praw naby­ty­ch przez dru­gą Stro­nę przed roz­wią­za­niem ww. Umo­wy oraz posta­no­wień poni­żej.
Użyt­kow­nik ma moż­li­wo­ść doko­na­nia rezy­gna­cji poprzez wysła­nie e-maila o tytu­le „Rezy­gna­cja z new­slet­te­ra” na adres: biuro@rozliczeniamajatkowe.pl lub poprzez klik­nię­cie w link umoż­li­wia­ją­cy rezy­gna­cje z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra dostęp­ny w tre­ści New­slet­te­ra.
Admi­ni­stra­tor, chcąc roz­wią­zać umo­wę o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, poin­for­mu­je o tym Użyt­kow­ni­ka na adres e-mail poda­ny przez Użyt­kow­ni­ka pod­czas reje­stra­cji.

§ 11

Admi­ni­stra­tor zastrze­ga sobie pra­wo doko­na­nia zmian niniej­sze­go Regu­la­mi­nu.
Zmia­na zapi­sów Regu­la­mi­nu nie może pro­wa­dzić do utra­ty przez Użyt­kow­ni­ka praw naby­ty­ch, jeże­li zosta­ły naby­te zgod­nie z pra­wem.
Użyt­kow­nik, któ­ry nie akcep­tu­je zmia­ny Regu­la­mi­nu obo­wią­za­ny jest zaprze­stać korzy­sta­nia z Por­ta­lu.
Korzy­sta­nie przez Użyt­kow­ni­ka z Por­ta­lu po dniu uzy­ska­nia infor­ma­cji o zmia­nie Regu­la­mi­nu zosta­nie potrak­to­wa­ne jako akcep­ta­cja Regu­la­mi­nu.

§ 12

Wszel­kie spo­ry wyni­ka­ją­ce z kwe­stii obję­ty­ch niniej­szym Regu­la­mi­nem roz­strzy­ga­ne będą przez Sąd powszech­ny wła­ści­wy dla sie­dzi­by Admi­ni­stra­to­ra. Powyż­sze­go zastrze­że­nia nie sto­su­je się, w razie gdy­by jakie­kol­wiek rosz­cze­nia były pod­no­szo­ne przez lub wobec kon­su­men­tów w rozu­mie­niu art. 221 Kodek­su cywil­ne­go.
Regu­la­min jest udo­stęp­nio­ny Użyt­kow­ni­ko­wi nie­od­płat­nie, za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej, w for­mie, któ­ra umoż­li­wia pozy­ski­wa­nie, odtwa­rza­nie i utrwa­le­nie Regu­la­mi­nu za pomo­cą Sys­te­mu infor­ma­tycz­ne­go, któ­rym posłu­gu­je się Użyt­kow­nik.
W zakre­sie nie­ure­gu­lo­wa­nym w Regu­la­mi­nie, zasto­so­wa­nie mają prze­pi­sy powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa, w szcze­gól­no­ści Kodek­su cywil­ne­go.
Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 05 paź­dzier­ni­ka 2016 r.