Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483
Aktualnie czytasz:
Rozwody w Polsce – dane GUS

Rozwody w Polsce – dane GUS

Nie­ko­rzyst­ne dane doty­czą­ce życia rodzin­ne­go Pola­ków. Z opu­bli­ko­wa­ne­go przez GUS Rocz­ni­ka Demo­gra­ficz­ne­go wyni­ka, że licz­ba roz­wo­dów w Pol­sce w roku 2015 wynio­sła 67296.

To o 1535 roz­wo­dów wię­cej niż w roku 2014 i naj­wię­cej w histo­rii pro­wa­dze­nia tego zesta­wie­nia. Naj­czę­ściej roz­wo­dzą się miesz­kań­cy woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go (5514), Kujaw­sko-pomor­skie­go (4097) oraz Lubel­skie­go (3432). W sta­ty­sty­ka­ch domi­nu­ją rów­nież duże mia­sta:

War­sza­wa – 3910 roz­wo­dów

Kra­ków – 1543 roz­wo­dy

Gdań­sk – 1128 roz­wo­dów

Poznań – 1163 roz­wo­dy

Bli­sko 3/4 roz­wo­dów jest orze­ka­ny­ch bez orze­cze­nia o winie:

wykres1 Rozliczenia Majątkowe

Wię­cej infor­ma­cji moż­na odna­leźć na stro­nie GUS.

Czas trwa­nia pro­ce­su od wnie­sie­nia powódz­twa do pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia roz­wo­du wyno­si naj­czę­ściej 2-3 mie­się­cy, w szcze­gól­no­ści dla pro­ce­sów w któ­ry­ch sąd nie orze­ka o winie. O tym, jak prze­pro­wa­dzić pro­ces roz­wo­do­wy szyb­ko i w mia­rę bez­bo­le­śnie pisze­my wię­cej w naszym arty­ku­le Trzy kro­ki do zakoń­cze­nia roz­wo­du na jed­nej roz­pra­wie.”