Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483
Aktualnie czytasz:
Rozliczenia spadkowe: nakłady, koszty, pożytki

Rozliczenia spadkowe: nakłady, koszty, pożytki

W jaki spo­sób pro­wa­dzić roz­li­cze­nia spad­ko­we w przy­pad­ku, gdy spa­dek dzie­dzi­czy wię­cej niż jeden spad­ko­bier­ca? Mamy wte­dy do czy­nie­nia z sytu­acją wspól­no­ści mająt­ku spad­ko­we­go, do któ­rej usta­wo­daw­ca naka­zał odpo­wied­nio sto­so­wać prze­pi­sy Kodek­su cywil­ne­go o współ­wła­sno­ści w czę­ścia­ch ułam­ko­wy­ch, z okre­ślo­ny­mi wyjąt­ka­mi wyni­ka­ją­cy­mi z prze­pi­sów Kodek­su cywil­ne­go o wspól­no­ści mająt­ku spad­ko­we­go i dzia­le spad­ku.

Uprawnienia i roszczenia spadkobiercy w sytuacji, gdy spadek przypada więcej niż jednej osobie

  1. Po pierw­sze, każ­de­mu ze współ­spad­ko­bier­ców przy­słu­gu­je upraw­nie­nie do współ­po­sia­da­nia i uży­wa­nia przed­mio­tów nale­żą­cy­ch do mająt­ku spad­ko­we­go.
  2. Po dru­gie, każ­dy z nich ma pra­wo do pobie­ra­nia pożyt­ków (np. czyn­szu uzy­ski­wa­ne­go z naj­mu loka­lu, odse­tek od wie­rzy­tel­no­ści) i inny­ch przy­cho­dów z rze­czy wcho­dzą­cy­ch w skład masy spad­ko­wej, odpo­wied­nio do wiel­ko­ści przy­słu­gu­ją­cy­ch im udzia­łów. Wiel­ko­ść udzia­łów w masie spad­ko­wej wyni­ka nato­mia­st z prze­pi­sów usta­wy (przy dzie­dzi­cze­niu usta­wo­wym) albo są one okre­ślo­ne przez spad­ko­daw­cę w testa­men­cie. Co waż­ne, w takim samym sto­sun­ku współ­spad­ko­bier­cy odpo­wia­da­ją za wydat­ki i cię­ża­ry pono­szo­ne na przed­mio­ty spad­ko­we. Wydat­ki i cię­ża­ry to wszel­kie nakła­dy czy­nio­ne na rze­czy wcho­dzą­ce w skład masy spad­ko­wej (np. nie­zbęd­ne remon­ty lub napra­wy), jak rów­nież cię­ża­ry w posta­ci podat­ków lub inny­ch świad­czeń o cha­rak­te­rze publicz­no­praw­nym.

W sytu­acji, gdy w skład spad­ku wcho­dzą róż­ne przed­mio­ty (nie­ru­cho­mo­ść, samo­chód, wypo­sa­że­nie miesz­ka­nia) i wszyst­kie z nich znaj­du­ją się w posia­da­niu jed­ne­go ze spad­ko­bier­cy albo każ­dy z nich znaj­du­je się w posia­da­niu inne­go współ­spad­ko­bier­cy, poja­wia się kwe­stia wza­jem­ny­ch roz­li­czeń mająt­ko­wy­ch pomię­dzy spad­ko­bier­ca­mi z tytu­łu posia­da­nia, pobie­ra­nia korzy­ści i pożyt­ków oraz doko­na­ny­ch nakła­dów na te rze­czy.

O roszczeniach rozstrzyga sąd

O wza­jem­ny­ch rosz­cze­nia­ch mię­dzy współ­spad­ko­bier­ca­mi z tytu­łu posia­da­nia poszcze­gól­ny­ch przed­mio­tów spad­ko­wy­ch, pobra­ny­ch pożyt­ków i inny­ch przy­cho­dów, poczy­nio­ny­ch nakła­dów i spła­co­ny­ch dłu­gów spad­ko­wy­ch roz­strzy­ga Sąd w postę­po­wa­niu o dział spad­ku. Ozna­cza to, że spad­ko­bier­cy nie mogą docho­dzić wska­za­ny­ch rosz­czeń po upra­wo­moc­nie­niu się posta­no­wie­nia o dzia­le spad­ku. Jed­nak­że w przy­pad­ku, gdy nie toczy się jesz­cze postę­po­wa­nie dzia­ło­we, moż­li­we jest wyto­cze­nie przez spad­ko­bier­cę powódz­twa o zapła­tę kwo­ty sta­no­wią­cej roz­li­cze­nie korzy­ści, pobra­ny­ch pożyt­ków albo nakła­dów doko­na­ny­ch na rze­czy wcho­dzą­ce w skład masy spad­ko­wej. Jeże­li zaś po wyto­cze­niu takie­go powódz­twa zosta­nie zło­żo­ny wnio­sek o dział spad­ku, spra­wa o roz­li­cze­nie zosta­nie prze­ka­za­na do roz­strzy­gnię­cia Sądo­wi pro­wa­dzą­ce­mu postę­po­wa­nie dzia­ło­we.

Roz­li­cze­nie korzy­ści i pożyt­ków z przed­mio­tu nale­żą­ce­go do spad­ku odby­wa się w ten spo­sób, że każ­dy ze spad­ko­bier­ców ma pra­wo żąda­nia od spad­ko­bier­cy, któ­ry uzy­skał korzy­ść lub pobrał pożyt­ki odpo­wied­niej ich czę­ści, obli­czo­nej w sto­sun­ku do wiel­ko­ści udzia­łu spad­ko­we­go. Podob­nie odby­wa się roz­li­cze­nie nakła­dów na rze­cz wcho­dzą­cą w skład masy spad­ko­wej – spad­ko­bier­ca, któ­ry nakład poczy­nił, może żądać od każ­de­go ze współ­spad­ko­bier­ców zapła­ty kwo­ty odpo­wia­da­ją­cej czę­ści nakła­du, obli­czo­nej sto­sow­nie do wiel­ko­ści udzia­łu spad­ko­we­go.

Co waż­ne, oso­bom, któ­rym przy­słu­gu­ją poszcze­gól­ne rosz­cze­nia war­to zwró­cić uwa­gę, że o ile rosz­cze­nie o dział spad­ku nie ule­ga przedaw­nie­niu, o tyle rosz­cze­nia o roz­li­cze­nie uzy­ska­ny­ch korzy­ści, pobra­ny­ch pożyt­ków i nakła­dów poczy­nio­ny­ch na rze­czy wcho­dzą­ce w skład spad­ku ule­ga­ją przedaw­nie­niu zgod­nie z regu­ła­mi wyni­ka­ją­cy­mi z prze­pi­sów czę­ści ogól­nej Kodek­su cywil­ne­go.