Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483

Szkolenia z RODO

Zmia­ny wpro­wa­dzo­ne przez Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 (dalej RODO) doty­czą wszyst­ki­ch przed­się­bior­ców, nie­za­leż­nie od bran­ży i wiel­ko­ści dzia­ła­ją­cy­ch na tery­to­rium Unii Euro­pej­skiej.

RODO będzie w peł­ni sto­so­wa­ne od dnia 25 maja 2018 r. – do tej daty wszyst­kie pod­mio­ty, któ­re pod­le­ga­ją RODO powin­ny być goto­we do jego sto­so­wa­nia – nie będzie bowiem żad­ne­go dodat­ko­we­go okre­su przej­ścio­we­go.

Każ­da fir­ma na mocy zmie­nio­ny­ch prze­pi­sów o ochro­nie dany­ch oso­bo­wy­ch powin­na  prze­ana­li­zo­wać jakie dane oraz w jakim celu zbie­ra (pra­cow­ni­cy, kon­tra­hen­ci, etc.) i spraw­dzić co trze­ba zmie­nić w tej prak­ty­ce przed dniem 25 maja 2018 r.

RODO prze­wi­du­je sze­ro­ki kata­log sank­cji za nie pod­ję­cie sta­rań wska­za­ny­ch w jego prze­pi­sa­ch, w tym wyso­kie kary pie­nięż­ne (nawet do 20.000.000 EUR lub do 4 % cał­ko­wi­te­go rocz­ne­go świa­to­we­go obro­tu przed­się­bior­cy z poprzed­nie­go roku obro­to­we­go) oraz sank­cje kar­ne. Jed­nym z wymo­gów prze­wi­dzia­ny­ch przez RODO jest prze­szko­le­nie pra­cow­ni­ków co do ochro­ny dany­ch oso­bo­wy­ch.

Udział w orga­ni­zo­wa­nym przez nas szko­le­niu umoż­li­wia zro­zu­mie­nie zmian wpro­wa­dza­ny­ch przez RODO oraz pozy­ska­nie wie­dzy co do przy­go­to­wa­nia się na wymo­gi sta­wia­ne przez RODO. Każ­dy uczest­nik szko­le­nia otrzy­ma imien­ny cer­ty­fi­kat potwier­dza­ją­cy odby­cie szko­le­nia, a pra­co­daw­ca zaświad­cze­nie o prze­pro­wa­dze­niu szko­le­nia.

 

Orga­ni­za­tor szko­le­nia Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we sp. z o.o.
   
Zakres szko­le­nia Ochro­na dany­ch oso­bo­wy­ch w przed­się­bior­stwie w aspek­cie zmian wpro­wa­dzo­ny­ch Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016 / 679 (RODO)
   
Meto­dy­ka

1. szko­le­nie odby­wa się przy uży­ciu pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej

2. pre­le­gen­ci pod­czas pre­zen­ta­cji uży­wa­ją swo­je­go sprzę­tu tech­nicz­ne­go

   
Ilo­ść osób 1-10
   
Miej­sce odby­cia szko­le­nia Sie­dzi­ba Spół­ki Roz­li­cze­nia Mająt­ko­we sp. z o.o. albo sie­dzi­ba Zle­ce­nio­daw­cy
   
Cena 5.000 PLN net­to / gru­pa do 10 osób
   
Potwier­dze­nie odby­cia szko­le­nia

1. Imien­ne cer­ty­fi­ka­ty zaświad­cza­ją­ce o odby­ciu szko­le­nia

2. Potwier­dze­nie dla Pra­co­daw­cy o zor­ga­ni­zo­wa­niu szko­le­nia

   
Czas trwa­nia szko­le­nia 3 godzi­ny

 

Zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Tre­ść wia­do­mo­ści

Akcep­tu­ję regu­la­min i poli­ty­kę pry­wat­no­ści ser­wi­su