Warning: DOMDocument::loadXML(): Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /home/rozlicz1/domains/rozliczeniamajatkowe.pl/public_html/wp-content/plugins/premium-seo-pack/modules/title_meta_format/init.social.php on line 483
Aktualnie czytasz:
Trzy kroki do zakończenia rozwodu na jednej rozprawie

Trzy kroki do zakończenia rozwodu na jednej rozprawie

Roz­wód to bar­dzo trud­ne prze­ży­cie, któ­re­mu nie rzad­ko towa­rzy­szą przy­kre doświad­cze­nia. Sam roz­pad rodzi­ny wywra­ca nam życie do góry noga­mi, a koniecz­no­ść opo­wia­da­nia o tym w Sądzie  tyl­ko tą sytu­ację pogar­sza. Dla­te­go wie­le osób zasta­na­wia się czy moż­na uzy­skać roz­wód szyb­ko i mia­rę bez­bo­le­śnie. Otóż moż­na!

Poni­żej przed­sta­wię 3 kro­ki któ­re do tego pro­wa­dzą:

1. Musimy być pewni, że decyzja o rozwodzie jest ostateczna i nieodwracalna.

Jeże­li mamy z part­ne­rem jakieś nie­wy­ja­śnio­ne spra­wy, czy prze­mil­cza­ne żale, któ­re powo­du­ją, że nie wyobra­ża­my sobie dłuż­sze­go trwa­nia w takim związ­ku, a jed­no­cze­śnie nasze uczu­cia do koń­ca nie wyga­sły, nale­ży scho­wać dumę do kie­sze­ni, zebrać się na odwa­gę i spo­koj­nie oraz rze­czo­wo przed­sta­wić part­ne­ro­wi swo­je bolącz­ki. Może bowiem oka­zać się, że part­ner ma podob­ne odczu­cia i chęt­nie zmie­ni dotych­cza­so­wy obraz związ­ku. W takiej sytu­acji, zamia­st wystę­po­wać z pozwem o roz­wód war­to naj­pierw roz­wa­żyć tera­pię mał­żeń­ską. Nato­mia­st kie­dy po roz­wa­że­niu wszyst­ki­ch za i prze­ciw wie­my, że to już defi­ni­tyw­ny koniec i nie widzi­my ani potrze­by, ani moż­li­wo­ści rato­wa­nia mał­żeń­stwa jeste­śmy goto­wi na dru­gi krok do uzy­ska­nia roz­wo­du na jed­nej roz­pra­wie. Oto on:

2. Musimy dojść z małżonkiem do porozumienia we wszystkich istotnych kwestiach związanych z rozpadem związku.

Sąd orze­ka­jąc roz­wód bada:

  • któ­ry z mał­żon­ków jest win­ny roz­pa­du mał­żeń­stwa;
  • z kim będą miesz­kać dzie­ci po roz­wo­dzie oraz kie­dy dru­gi z rodzi­ców będzie miał z nimi oso­bi­sty kon­takt;
  • kto w jakim stop­niu będzie pono­sił kosz­ty utrzy­ma­nia dzie­ci;
  • kto będzie miesz­kał w dotych­czas wspól­nie zaj­mo­wa­nym miesz­ka­niu czy domu;

Na wnio­sek stron Sąd może dodat­ko­wo doko­nać w rama­ch spra­wy o roz­wód tak­że podzia­łu mająt­ku wspól­ne­go mał­żon­ków, oczy­wi­ście o ile będą w tej kwe­stii  wsta­nie wypra­co­wać kom­pro­mis.

Aby szyb­ko i spraw­nie zakoń­czyć pro­ces roz­wo­do­wy ww. kwe­stie muszą być mię­dzy stro­na­mi doga­da­ne zanim spo­tka­ją się w sądzie. Nie ozna­cza to, że powyż­sze usta­le­nia nale­ży doko­nać w pośpie­chu i na gorą­co, gdyż tak napraw­dę w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze zde­ter­mi­nu­ją one nasze póź­niej­sze życie. Celem wypra­co­wa­nia satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go dla nas kom­pro­mi­su war­to skon­tak­to­wać się w tej spra­wie z adwo­ka­tem, któ­ry pod­po­wie nam jakie mamy pra­wa, jaka jest prak­ty­ka orzecz­ni­cza w podob­ny­ch spra­wa­ch oraz, w któ­ry­ch kwe­stia­ch i kie­dy war­to odpu­ścić (np. kwe­stie zwią­za­ne z wza­jem­nym wyka­zy­wa­niem sobie winy), a kie­dy wytrwa­le bro­nić swo­je­go sta­no­wi­ska. Jeże­li nasz stan emo­cjo­nal­ny nie pozwo­li nam samo­dziel­nie pro­wa­dzić racjo­nal­ny­ch roz­mów z współ­mał­żon­kiem, adwo­kat może dodat­ko­wo pro­wa­dzić takie nego­cja­cje w naszym imie­niu. Jego chłod­ne spoj­rze­nie na całą sytu­ację pomo­że mu wypra­co­wać warun­ki, któ­ry­ch sami mogli­by­śmy nigdy nie uzy­skać.

Jeże­li uda się nam osią­gnąć kom­pro­mis we wszyst­ki­ch ww. spra­wa­ch, od szyb­kie­go roz­wo­du dzie­li nas ostat­ni krok, a mia­no­wi­cie:

3. Przygotowanie kompletnego dowodowo pozwu o rozwód oraz przekonanie Sądu, że nasza decyzja jest świadoma i nieodwracalna i nie stoi w sprzeczności z dobrem naszych małoletnich dzieci.

Jedy­ną dro­gą do uzy­ska­nia roz­wo­du jest wyto­cze­nie sto­sow­ne­go powódz­twa do wła­ści­we­go Sądu. Sądem rze­czo­wo wła­ści­wym przy spra­wie o roz­wód jest zawsze Sąd Okrę­go­wy. Wła­ści­wo­ść miej­sco­wa Sądu może zale­ży od kil­ku kwe­stii, w szcze­gól­no­ści od ostat­nie­go wspól­ne­go miej­sca zamiesz­ka­nia stron.

Aby Sąd mógł roz­wią­zać nasze mał­żeń­stwo na pierw­szej roz­pra­wie musi otrzy­mać pra­wi­dło­wo zło­żo­ny pozew o roz­wód. Ozna­cza to, że pozew musi zawie­rać sta­no­wi­sko powo­da co do wszyst­ki­ch ww. kwe­stii oraz speł­niać wymo­gi for­mal­ne prze­wi­dzia­ne w Kodek­sie postę­po­wa­nia cywil­ne­go. Dodat­ko­wo w pozwie nale­ży wska­zać wszyst­kie nie­zbęd­ne wnio­ski dowo­do­we, któ­re potwier­dzą nasze twier­dze­nia i umoż­li­wią Sądo­wi pod­ję­cie szyb­kiej decy­zji. W przy­pad­ku posia­da­nia mało­let­ni­ch dzie­ci do taki­ch wnio­sków, poza sto­sow­ny­mi doku­men­ta­mi i oświad­cze­nia­mi, nale­ży obo­wiąz­ko­wo wnio­sek o prze­słu­cha­nie świad­ka zazna­jo­mio­ne­go z sytu­acją dzie­ci stron.

Jak widać, aby uzy­skać roz­wód na pierw­szej roz­pra­wie nale­ży dobrze przy­go­to­wać pozew wsz­czy­na­ją­cy całe postę­po­wa­nie. Jeże­li wów­czas zapo­mni­my o nie­któ­ry­ch kwe­stia­ch, na póź­niej­szym eta­pie postę­po­wa­nia będzie­my mogli uzu­peł­nić nie­któ­re z nich, ale może to powo­do­wać odro­cze­nie roz­pra­wy o kil­ka kolej­ny­ch mie­się­cy. Nato­mia­st nie­któ­re z nich, jeże­li Sąd uzna, że celo­wo lub bez uza­sad­nio­nej przy­czy­ny pomi­nę­li­śmy wybra­ne dowo­dy na eta­pie skła­da­nia pozwu, mogą zostać uzna­ne za spóź­nio­ne.

Dla­te­go chcąc zaosz­czę­dzić sobie ner­wów i ewen­tu­al­ny­ch błę­dów, któ­re prze­dłu­żą całe postę­po­wa­nie lub nie pozwo­lą nam wypra­co­wać korzyst­ne­go kom­pro­mi­su, przed wystą­pie­niem z pozwem o roz­wód roz­waż­my skon­tak­to­wa­nie się z pro­fe­sjo­na­li­stą, któ­ry przy­go­tu­je nas do tego kro­ku.